MENU

Sunday, December 11, 2016

[Anobanini10:262] کارگاه آموزشی بقا در طبیعت (کویر) - 2 و 3 دی ماه 1395

with 0 comments


کارگاه آموزش بقا در طبیعت (کویر)


2 و 3 دی ماه 1395

(2 روزه)

سرفصل های آموزشی

جهت یابی با استفاده از اجرام آسمانی
ساخت قطب نما به روش های مختلف
ساخت سرپناه برای روز و شب
تهیه آتش
ساخت آتش گیر
تهیه و تصفیه آب
تله گذاری با امکانات موجود در طبیعت 
ساخت ابزارهای سنتی شکار
پخت نان و تهیه غذا به روش های ابتکاری
و.......


--
ایمیل های گروه به دلیل ثبت نام شما توسط خودتان یا یکی از دوستانتان برای شما ارسال می گردد.
 
در صورت عدم تمایل برای دریافت ایمیل های آتی، لطفا به همین ایمیل پاسخ داده و در آن جمله "لغو عضویت" را بنویسید.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini10" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to Anobanini10+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

0 comments:

Post a Comment